Forskning

Här hittar du länkar till forskning, webbkurser och rapporter som vi vill lyfta fram. Kom gärna med tips om ni saknar någon information här!

Webbutbildning om våld

Nationellt centrum för kvinnofrid har tagit fram en webbutbildning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Det är en grundläggande utbildning som i första hand vänder sig till den som arbetar inom socialtjänsten, men även andra personer kan gå den.

Till webbkurs om våld

Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället. De har bland annat skrivit rapporten “Våld mot personer med funktionsnedsättning” (2007) på uppdrag av regeringen.

Till rapporten

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen arbetar för att stöd och hjälp till brottsoffer, anhöriga samt våldsutsatta och barn som bevittnat våld ska förbättras. Här hittar du bland annat rapporter om våld i nära relationer och vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet.

Socialstyrelsen - våld och brottsrelaterade frågor

Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Stiftelsen Allmänna Barnhuset driver utvecklingsprojekt, stödjer forskning och sprider kunskap för att stärka barn i socialt utsatta livssituationer. De har bland annat publicerat flera rapporter om sexuella övergrepp mot barn och informationsfolders riktade till barn och unga om övergrepp.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Centre for Augmentative & Alternative Communication, University of Pretoria

Vid centret för alternativ och kompletterande kommunikation vid Pretorias universitet har professor Juan Bornman med kollegor publicerat flera artiklar och en bok om våld mot personer med funktionsnedsättning. De driver också flera intressanta projekt inom området våld och kommunikationsstöd.

Centre for Augmentative & Alternative Communication, University of Pretoria

Prevalence and risk of violence against children with disabilities: a systematic review and meta-analysis of observational studies

I artikeln “Prevalence and risk of violence against children with disabilities: a systematic review and meta-analysis of observational studies” (Jones et al., 2012) har man samlat forskningsresultat om våld mot barn med funktionsnedsättning. Man fann att barn med funktionsnedsättning hade större risk att utsättas för våld än barn utan funktionsnedsättning.

Till artikeln

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren är en ideell organisation som arbetar för alla brottsoffers rättighet att få det stöd som behövs för att hitta vägen tillbaka. Brottsofferjouren har bland annat publicerat boken “Våldsamt osynligt. En bok om brottsutsatthet och funktionsnedsättning.” (2013).

Brottsofferjouren

Utvecklingscentrum Dubbelt utsatt

Projektet Utvecklingscentrum Dubbelt utsatt arbetade med att utveckla och förmedla kunskap om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. Projektet avslutades 2012. I projektet har ett flertal publikationer producerats, bland annat boken “Dubbelt Utsatt. Om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning” (Torgny, 2008).

Utvecklingscentrum Dubbelt utsatt