Bildsamt - bilder som stöd i samtal om våld

Här kan du läsa mer om Arvsfondsprojektet Bildsamt.

Om projektet

Bildsamt är ett treårigt projekt som finansieras med medel från Arvsfonden. Samverkande parter i projektet är Dart, Gymnasiesärskolan i Alingsås, Barnahus Stockholm, FUB Västra Götaland, Autism & Aspergerföreningen distrikt Göteborg, IfA intressegruppen för assistansberättigade, ROKS Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige och Freda-mottagningen i Luleå.

Bakgrund

Enligt flera undersökningar så är kunskapen om våld mot personer med funktionsnedsättningar bristfällig. En amerikansk rapport visade att 2009-2011 var män med funktionsnedsättning nästan dubbelt så mycket utsatta för våld än män utan funktionsnedsättning och kvinnor med funktionsnedsättning var tre gånger mer utsatta för våld än kvinnor utan funktionsnedsättning. Barn med funktionsnedsättning är tre till fem gånger mer utsatta för våld än barn utan funktionsnedsättning. Personer med kommunikativa och kognitiva svårigheter löper ännu större risk att utsättas för våld på grund av deras svårigheter att berätta om vad de utsatts för.
Syftet med projektet är att göra det möjligt för personer med kommunikativ och kognitiv funktionsnedsättning i behov av kommunikationsstöd att samtala om våld.

 

Metod och resultat

I projektet har vi inventerat vilka verksamheter och vilken personal som kan komma att möta personer i behov av kommunikationsstöd i förebyggande, upptäckande och/eller hanterande samtal om våld. Vi har också inventerat vilka bilder, metoder och material som idag finns tillgängliga för samtal om våld med personer i behov av kommunikationsstöd.

Under projektet har vi tagit fram samtalspaket bestående av bildstödsmaterial med tillhörande anvisningar som kan användas för samtal om våld med personer i behov av kommunikationsstöd inom olika verksamheter. Vi kommer också att skapa utbildningar om kommunikationssvårigheter och kognitiva svårigheter, om våld och om hur man bemöter och samtalar med en person i behov av kommunikationsstöd som utsatts eller riskerar att utsättas för våld.

Materialet är uppdelat under tre olika kategorier. Materialet för förebyggande samtal om våld syftar till att förebygga våld och öka kunskapen om våld och utsatthet hos ungdomar och vuxna som själv har kommunikationssvårigheter eller kognitiva svårigheter. Vi har tagit fram två material som kan användas när man misstänker att någon har blivit utsatt för våld- ett för barn och ett för ungdomar och vuxna. Metoden kallas för Reda ut-häfte och består i att man ställer strukturerade frågor som personen kan svara på med hjälp av bilder. För de personer som blivit utsatta för våld så har vi tagit fram en mängd olika material, bland annat material för samtal om våld i nära relationer, för barnförhör, för utredande samtal på socialtjänsten, för rättsmedicinsk undersökning och för kvinnojour.

Allt material  samlas på denna hemsida där man kan hitta information, ladda ner färdigt material och titta på filmer. Hemsidan kommer att länkas till den webbaserade bildstödsresursen www.bildstod.se där du själv kan skapa och redigera bildstöd..