Bildsamt - bilder som stöd i samtal om våld

Här kan du läsa mer om Arvsfondsprojektet Bildsamt.

Om projektet

Bildsamt är ett treårigt projekt som drevs med medel från Arvsfonden under åren 2016 till 2019 . Dart var projektägare och samverkade med gymnasiesärskolan i Alingsås, Barnahus Stockholm, FUB Västra Götaland, Autism- och Aspergerföreningen distrikt Göteborg, IfA intressegruppen för assistansberättigade, ROKS Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige och Freda-mottagningen i Luleå.

Bakgrund

Enligt flera undersökningar så är kunskapen om våld mot personer med funktionsnedsättningar bristfällig. En amerikansk rapport visade att 2009-2011 var män med funktionsnedsättning nästan dubbelt så mycket utsatta för våld än män utan funktionsnedsättning och kvinnor med funktionsnedsättning var tre gånger mer utsatta för våld än kvinnor utan funktionsnedsättning. Barn med funktionsnedsättning är tre till fem gånger mer utsatta för våld än barn utan funktionsnedsättning. Personer med kommunikativa och kognitiva svårigheter löper ännu större risk att utsättas för våld på grund av deras svårigheter att berätta om vad de utsatts för. Om man har kommunikativa eller kognitiva svårigheter kan man behöva stöd både för sin uttrycksförmåga, sin förståelse och sitt tänkande och resonerande.  Personer som har kommunikationssvårigheter eller kognitiva svårigheter kan behöva bildstöd för att kunna både berätta om vad de varit med om, men också för att kunna förstå och diskutera vad våld är och vad som är tillåtet och inte.
Syftet med projektet var att göra det möjligt för personer med kommunikativ och kognitiv funktionsnedsättning i behov av kommunikationsstöd att samtala om våld.

Metod och resultat

Projektet har inventerat vilka verksamheter och vilken personal som kan komma att möta personer i behov av kommunikationsstöd i förebyggande, upptäckande och/eller hanterande samtal om våld. Projektet inventerade också vilka bilder, metoder och material som fanns tillgängliga för samtal om våld med personer i behov av kommunikationsstöd.
Därefter togs en mängd olika material fram tillsammans med projektets samarbetspartners. Materialen som tagits fram i projektet har delats in i tre olika kategorier som benämns förebyggande, upptäckande och hanterande samtal om våld. Materialen har utvärderats i flera olika omgångar och av olika personer.
Det är viktigt att personer som håller i samtal om våld tillsammans med personer med kommunikativa och kognitiva funktionsnedsättningar har kunskaper om våld.  Under “Utbildning” hittar du våra tips på utbildningar och rapporter/forskning att fördjupa sig i.

Utbildning

Bildsamts material

Det förebyggande materialet består av ett utbildningsmaterial riktat till personer med kommunikativa och kognitiva funktionsnedsättningar och handlar om våld och vad som är tillåtet och inte. Materialet benämns “Vill du utbilda personer med funktionsnedsättning om våld?”
Det upptäckande materialet består av två reda ut-häften, ett för ungdomar och ett för vuxna med kommunikativa och kognitiva funktionsnedsättningar. Materialet kan användas av personal som arbetar nära personen eller anhöriga om man misstänker att hen har blivit utsatt för våld av något slag. Tänk på att alltid anmäla misstanke om brott till socialtjänsten (barn) eller polis (vuxna). Detta material kallas “Har något hänt?”
Det hanterande materialet består av flera olika typer av material. Flera material riktar sig till personal inom Barnahus (polis, socialtjänst, psykolog/kurator, rättsmedicin), andra riktar sig till personal som arbetar på kvinnojour och ytterligare några riktar sig till personal som arbetar med att ha samtal om våld i nära relationer. Materialet har fått namnet “Samtalar du med någon som misstänks ha varit utsatt för våld?”
Du hittar alla material här på hemsidan. Materialen är tillverkade i www.bildstod.se som är ett verktyg för att själv tillverka bildstöd helt gratis.

Material

Om Dart

Dart är Västra Sveriges kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning som tillhör Sahlgrenska universitetssjukhuset. Dart arbetar med alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), kommunikativa rättigheter och tillgänglighet för barn, ungdomar och vuxna.

Läs mer om Dart